Regulamin korzystania z serwisu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu (e-BOK)

§ 1

Użytkownikiem serwisu Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK) Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu może być osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu znajdującego się w zasobach Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu lub w zasobach administrowanych przez Spółdzielnię.

§ 2

Warunkiem uzyskania dostępu do serwisu jest złożenie pisemnego wniosku o utworzenie konta w e-BOK umożliwiającego do niego dostęp. Wzór wniosku jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni lub w siedzibach administracji osiedli, który po wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć w Sekretariacie Zarządu przy ul. Wyspiańskiego 3 w Tarnobrzegu, w administracji osiedla lub przesłać listem poleconym na adres Spółdzielni. W przypadku przesłania wniosku listem poleconym, podpis wnioskodawcy winien zostać poświadczony przez Notariusza lub Konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Rozpatrzenie wniosku o utworzenie konta, jak i korzystanie z serwisu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu jest bezpłatne.

§ 4

Korzystanie z serwisu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu można rozpocząć po osobistym odbiorze w sekretariacie Spółdzielni pisemnego potwierdzenia odbioru danych dla konta, które zawierać będzie identyfikator i hasło użytkownika umożliwiające dostęp do serwisu. O możliwości odebrania wnioskodawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie w ciągu 3 najbliższych dni roboczych od momentu złożenia wniosku. Na życzenie klienta identyfikator i hasło użytkownika może być przesłane na adres klienta za potwierdzeniem odbioru.

§ 5

Dostęp do serwisu e-BOK możliwy jest przez sieć Internet z przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej ze strony www.tsm.tarnobrzeg.pl .

§ 6

Przy pierwszym logowaniu się do serwisu wymusi on zmianę hasła użytkownika nadane przez administratora e-BOK Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu na własne. Z konta w serwisie e-BOK TSM w Tarnobrzegu korzystać może wyłącznie użytkownik, dla którego zostało ono utworzone.

§ 7

Użytkownik w ramach serwisu e-BOK ma dostęp do swoich danych poprzez następujące zakładki:

  • Moje dane – saldo ogólne, dane użytkownika oraz dane posiadanych lokali (podgląd parametrów do naliczeń, numery indywidualnych rachunków bankowych każdego lokalu),
  • Rachunki i płatności - kartoteka finansowa posiadanych lokali (punktów) w zasobach TSM w Tarnobrzegu, podgląd naliczenia wymiaru opłat,
  • Dokumenty – informacja o aktualnym wymiarze opłaty za mieszkanie, miesięczny dowód wpłaty uwzględniający rozliczenia i korekty,
  • Media – informacje o posiadanych licznikach, ich odczytach i dokonanych rozliczeniach.
  • Kontakt – dane kontaktowe z TSM w Tarnobrzegu,

§ 8

W przypadku utraty prawa do lokalu użytkownik traci uprawnienia do korzystania z serwisu i powinien niezwłocznie złożyć wniosek o zablokowanie dostępu do konta.

§ 9

W przypadku stwierdzenia wykorzystania konta przez inne, nieupoważnione osoby, zapomnieniu hasła i innych wypadków losowych użytkownik zobowiązany jest  do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie administratora serwisu w budynku Zarządu Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 3 pokój 23 osobiście oraz telefonicznie: (15) 822-57-10 wew. 54 lub sekretariacie Spółdzielni. Zgłoszeń można dokonywać w dni robocze w godzinach pracy Spółdzielni.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 11

  1. Traci moc „Regulamin korzystania z serwisu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu uchwalony Uchwałą Nr I/2/2021 Rady Nadzorczej Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 26.01.2021r.
  2. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Uchwałą Nr VI/25/2022 z dnia 30.06.2022 r. z mocą obowiązującą od dnia uchwalenia.

Wersja do druku

ebok

 

TSM w Tarnobrzegu
ul. Wyspiańskiego 3
39-400 Tarnobrzeg

Centrala:
15 822 57 10
15 822 57 56
15 822 57 78
biuro@tsm.tarnobrzeg.pl

Grupa awaryjna:
15 822 14 90

Serwis TVK i Internetu:
15 822 43 21

ban sdk

We use cookies
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać w Polityce Prywatności