Znajdą tu Państwo podstawowe informacje dotyczące historii Spółdzielni, wewnętrznych aktów prawnych będących podstawą jej funkcjonowania, struktur samorządowych i pionów służb pracowniczych, a ponadto aktualności, ogłoszenia i inne niezbędne informacje.

Prezentowaną formą przekazu informacji pragniemy zachęcić środowisko członkowskie i mieszkańców Spółdzielni do współuczestnictwa w rozwiązywaniu najważniejszych problemów w jej działalności oraz swojego otoczenia zamieszkania.

Będziemy zamieszczać tu informacje o aktualnych sprawach jak również wyjaśniać niezrozumiałe dla członków sprawy, czy też decyzje Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.

Wszelkie uwagi, wnioski, polemiki i zapytania prosimy kierować na adres internetowy biuro@tsm.tarnobrzeg.pl
Szybki kontakt
Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu
ul. Wyspiańskiego 3
39-400 Tarnobrzeg
Centrala: 15 822-57-10
15 822-57-56, 15 822-57-78
biuro@tsm.tarnobrzeg.pl
Grupa awaryjna:
15 822-14-90
Serwis TVK i Internetu:
15 822-43-21
Regulamin e-BOK

Regulamin korzystania z serwisu

Elektronicznego Biura Obsługi Klienta

Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu

 

§1

Użytkownikiem serwisu Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK) Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu może być osoba będąca właścicielem, najemcą lub posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobach Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu.

 

§2

Warunkiem uzyskania dostępu do serwisu jest złożenie pisemnego wniosku o utworzenie konta w e-BOK umożliwiającego do niego dostęp. Wzór wniosku jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni lub w siedzibach administracji osiedli, który po wypełnieniu
 i podpisaniu należy złożyć w Sekretariacie Zarządu przy ul. Wyspiańskiego 3 w Tarnobrzegu, w administracji osiedla lub przesłać listem poleconym na adres Spółdzielni. W przypadku przesłania wniosku listem poleconym, podpis wnioskodawcy winien zostać poświadczony przez Notariusza lub Konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§3

Rozpatrzenie wniosku o utworzenie konta, jak i korzystanie z serwisu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu

jest bezpłatne.

§4

Korzystanie z serwisu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu można rozpocząć po osobistym odbiorze w sekretariacie Spółdzielni pisemnego potwierdzenia odbioru danych dla konta, które zawierać będzie identyfikator i hasło użytkownika umożliwiające dostęp do serwisu. O możliwości odebrania wnioskodawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie w ciągu 3 najbliższych dni roboczych od momentu złożenia wniosku. Na życzenie klienta identyfikator i hasło użytkownika może być przesłane na adres klienta za potwierdzeniem odbioru.

 

§5

Dostęp do serwisu e-BOK możliwy jest przez sieć Internet z przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej ze strony www.tsm.tarnobrzeg.pl .

 

§6

Przy pierwszym logowaniu się do serwisu wymusi on zmianę hasła użytkownika nadane przez administratora e-BOK Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu na własne. Z konta w serwisie e-BOK TSM w Tarnobrzegu korzystać może wyłącznie użytkownik, dla którego zostało ono utworzone.

§7

Użytkownik w ramach serwisu e-BOK ma dostęp do swoich danych poprzez następujące zakładki:

Rozliczenia - kartoteka finansowa posiadanych lokali w zasobach TSM w Tarnobrzegu,

Parametry – dane o posiadanych lokalach w zasobach TSM;

Kontakt – dane kontaktowe z TSM w Tarnobrzegu,

Media – informacje o posiadanych licznikach, ich odczytach i dokonanych rozliczeniach.

 

 

§8

W przypadku utraty prawa do lokalu użytkownik traci uprawnienia do korzystania z serwisu i powinien niezwłocznie złożyć wniosek o zablokowanie dostępu do konta.

 

§9

W przypadku stwierdzenia wykorzystania konta przez inne, nieupoważnione osoby, zapomnieniu hasła i innych wypadków losowych użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie administratora serwisu w budynku Zarządu Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 3 pokój 23 osobiście oraz telefonicznie: 15 825-57-10 wew. 54 lub sekretariacie Spółdzielni. Zgłoszeń można dokonywać w dni robocze w godzinach pracy Spółdzielni.

 

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 11

  1. Traci moc „Regulamin korzystania z serwisu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu uchwalony Uchwałą Nr XI/69/2011 Rady Nadzorczej Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 21.11.2011 r.
  2. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu  Uchwałą Nr I/2/2021  z dnia  26.01.2021 r. z mocą obowiązującą od dnia uchwalenia.