Znajdą tu Państwo podstawowe informacje dotyczące historii Spółdzielni, wewnętrznych aktów prawnych będących podstawą jej funkcjonowania, struktur samorządowych i pionów służb pracowniczych, a ponadto aktualności, ogłoszenia i inne niezbędne informacje.

Prezentowaną formą przekazu informacji pragniemy zachęcić środowisko członkowskie i mieszkańców Spółdzielni do współuczestnictwa w rozwiązywaniu najważniejszych problemów w jej działalności oraz swojego otoczenia zamieszkania.

Będziemy zamieszczać tu informacje o aktualnych sprawach jak również wyjaśniać niezrozumiałe dla członków sprawy, czy też decyzje Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.

Wszelkie uwagi, wnioski, polemiki i zapytania prosimy kierować na adres internetowy biuro@tsm.tarnobrzeg.pl
Szybki kontakt
Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu
ul. Wyspiańskiego 3
39-400 Tarnobrzeg
Centrala: 15 822-57-10
15 822-57-56, 15 822-57-78
biuro@tsm.tarnobrzeg.pl
Grupa awaryjna:
15 822-14-90
Serwis TVK i Internetu:
15 822-43-21
Porady - Działu O-M
I. Zbycie i nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz prawa odrębnej własności na rynku wtórnym:

Zbywca winien:

 • zwrócić się do spółdzielni z wnioskiem o wydanie zaświadczenia wymaganego przez kancelarię notarialną do sprzedaży oraz dla nabywcy do banku w przypadku załatwiania formalności kredytowych,
 • w akcie notarialnym wypowiedzieć członkostwo w spółdzielni - nie dotyczy osób posiadających lub zamierzających nabyć inny lokal w zasobach Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu,

Nabywca winien:

 • zgłosić się do działu organizacyjno – mieszkaniowego z aktem notarialnym oraz dowodem osobistym, celem złożenia deklaracji przystąpienia do spółdzielni (o ile chce być jej członkiem) oraz innych niezbędnych dokumentów,
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności nie musi być członkiem spółdzielni.  W takim przypadku nie członek ponosi wyższe koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem lokalu,
 • w przypadku złożenia deklaracji przystąpienia do spółdzielni:

- wpisowe wynosi 100 złotych, a udział 200 złotych.

- osoba przystępująca do Spółdzielni obowiązana jest zadeklarować:

1) osoba fizyczna

-  co najmniej jeden udział (dot. lokalu mieszkalnego)

-  co najmniej trzy udziały (dot. lokalu użytkowego lub garażu)

2) osoba prawna

-  co najmniej pięć udziałów (dotyczy lokalu mieszkalnego)

-  co najmniej dziesięć udziałów (dotyczy lokalu użytkowego lub       garażu).

- członek Spółdzielni nabywający kolejne lokale zwolniony jest od wpłaty udziałów.

- wpisowe i zadeklarowane udziały członek jest obowiązany wpłacić do spółdzielni w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa.  Nie wpłacenie wpisowego lub udziału w tym terminie może spowodować wykreślenie z rejestru członków.

- Strony w akcie notarialnym powinny dokonać zapisu dotyczącego ponoszenia opłat z tytułu użytkowania lokalu, a w szczególności z tytułu rozliczenia energii cieplnej i rozliczenia zużycia wody wskazując komu przypada ewentualna nadpłata bądź kto jest zobowiązany do uiszczenia niedopłaty.

 II. Przystąpienie do Spółdzielni osoby, której współmałżonek jest członkiem Spółdzielni:

 • należy złożyć pisemny wniosek,  podpisać deklarację przystąpienia do Spółdzielni, oraz wpłacić udział i wpisowe – jak w pkt. I.

 III. Zamierzasz wypowiedzieć członkostwo w Spółdzielni i złożyć rezygnację z lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Chcesz, aby spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, które przysługuje Tobie, należało do osoby Ci bliskiej.

 • Konieczne będzie określenie wysokości wkładu mieszkaniowego według wartości rynkowej lokalu – określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  Wyliczony wkład mieszkaniowy będzie przedmiotem darowizny dokonanej przez członka spółdzielni na rzecz osoby bliskiej. Po otrzymaniu operatu szacunkowego należy zgłosić się do działu organizacyjno - mieszkaniowego celem wypowiedzenia członkostwa i złożenia rezygnacji ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Osoba, która ubiega się o członkostwo i ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu winna wypełnić deklarację przystąpienia do Spółdzielni oraz stosowne dokumenty i wpłacić udział i wpisowe – jak w pkt. I.

IV. Uregulowanie tytułu prawnego do lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego po zgonie małżonka

 • po śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom przypada w całości pozostałemu przy życiu drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem spółdzielni, powinien w terminie 1 roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską.

V. Uregulowanie stanu prawnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i prawa odrębnej własności lokalu

 • w przypadku gdy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w całości lub części, w jakiej przysługiwało spadkodawcy przechodzi na spadkobiercę lub spadkobierców w drodze dziedziczenia, spadkobiercy powinni w terminie 1 roku od dnia otwarcia spadku (data zgonu) przedstawić Spółdzielni prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt potwierdzenia dziedziczenia sporządzony w kancelarii notarialnej.
 •  jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.
 •  jeżeli prawo odrębnej własności lokalu albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do kilku osób, członkiem spółdzielni jest tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom,
 •  w przypadku złożenia deklaracji przystąpienia do spółdzielni, członek wnosi udział i wpisowe jak w pkt. I.

 

VI. Uregulowanie tytułu prawnego do lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego po rozwodzie.

 • jeżeli posiadasz spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, musisz zgłosić się do Spółdzielni w terminie 1 roku z prawomocnym wyrokiem rozwiązującym małżeństwo i podziałem majątku wspólnego. Jeżeli brak jest podziału majątku wspólnego a między byłymi małżonkami istnieje zgodność co do podziału majątku wystarczy zgłosić się z byłym małżonkiem w biurze Spółdzielni (pk. nr 3)  aby złożyć w obecności pracownika oświadczenie o zrzeczeniu się praw do lokalu,
 • jeżeli posiadasz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, należy zgłosić się z prawomocnym wyrokiem rozwiązującym małżeństwo i podziałem majątku wspólnego (wyrokiem sądu lub aktem notarialnym podziału majątku),
 •   w przypadku złożenia deklaracji przystąpienia do spółdzielni, członek wnosi udział i wpisowe jak w pkt. I.