tsm

39-400 Tarnobrzeg
ul. Wyspiańskiego 3

centrala: 822 57 10

sdk

Lokalizacja

TSM, ul. Wyspiańskiego 3
39-400 Tarnobrzeg
Centrala: 15 8225710
15 8225756, 15 8225778
biuro@tsm.tarnobrzeg.pl

Aktualności
Rozpoczęcie wakacji z ŚDK dodany 2021-08-04 12:42 przez adminM

Regulamin Bezpieczeństwa Epidemiologicznego ŚDK dodany 2021-01-19 04:14 przez adminM

 


REGULAMIN

BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO

W ŚRODOWISKOWYM DOMU KULTURY
 I KLUBACH OSIEDLOWYCH TARNOBRZESKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W TARNOBRZEGU

OBOWIĄZUJĄCY W OKRESIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

COVID- 19

 

§ 1

 

 1. Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie zasad i sposobów        postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, współpracowników świadczących pracę na terenie Środowiskowego Domu Kultury Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu (zwanego dalej ŚDK), Klubów Osiedlowych  oraz uczestników zajęć, przyprowadzających ich rodziców /opiekunów prawnych,w trakcie epidemii koronawirusa COVID-19.
 2. Niniejsza Regulamin określa zadania Kierownika oraz pracowników, współpracowników TSM świadczących pracę na terenie placówek w trakcie trwania epidemii koronawirusa COVID-19, jak również zadania
  i obowiązki rodziców /opiekunów prawnych, uczestników zajęć.
 3. Odpowiedzialnym za wdrożenie Regulaminu i zapoznanie z nią pracowników i współpracowników TSM  jest Kierownik ŚDK TSM.
 4. Pracownicy zostaną zapoznani z Regulaminem podczas spotkania z Kierownikiem.
 5. Wszyscy pracownicy potwierdzą zapoznanie się z procedurą, zaakceptują i zobowiążą się do jej bezwzględnego przestrzegania.
 6. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej: http://tsm.tarnobrzeg.pl/sdk/, w celu zapoznania się
  i przestrzegania przez uczestników zajęć, rodziców, opiekunów prawnych .
 7. Konsekwencją nie przestrzegania Regulaminu będzie wykluczenie uczestnika
  z listy zajęć.

 

§ 2

 

 1. Do ŚDK / Klubów Osiedlowych przyjmowani będą uczestnicy zajęć, niepełnoletni, których rodzice/prawni opiekunowie, osoby pełnoletnie zadeklarują chęć udziału w zajęciach według kolejności zgłoszeń (ograniczenie dotyczy spełnienia wymogu dotyczącego przestrzeni przeznaczonej na 1 uczestnika).
 2. Instruktor prowadzący zajęcia po otrzymaniu takiego zgłoszenia, informuje rodzica/prawnego opiekuna, uczestnika pełnoletniego o konieczności zapoznania się z Regulaminem Bezpieczeństwa oraz wypełnienia oświadczenia. Wypełnione oświadczenie rodzic/prawny opiekun, uczestnik pełnoletni powinien dostarczyć do ŚDK /Klubów Osiedlowych w dniu przybycia na zajęcia.
 3. Przestrzeganie ww. procedur jest niezbędne do zapewnienia przez Kierownika warunków bezpiecznego przyjmowania i zorganizowania pracy z uczestnikami (podziału na grupy), a także organizacji pracy instruktorów, pracowników administracji i obsługi

 

§ 3

 

 1. Przyjmowanie uczestników zajęć odbywa się wg nowego planu zajęć, uczestnik przychodzi na zajęcia nie wcześniej niż 10 min przed ich rozpoczęciem.
 2. Placówka została przygotowana do podjęcia pracy w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.
 3. Ogranicza się jednoczesne przebywanie w placówce osób z zewnątrz do ilości określonej na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 4. Pracownicy ŚDK / Klubów Osiedlowych przychodzą do pracy zgodnie
  z harmonogramem czasu pracy przygotowanym przez Kierownika ŚDK.
 5. Przy wejściu do ŚDK / Klubów Osiedlowych oraz w salach, w których planowane są zajęcia umieszczono dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
 6. Kierownik ŚDK wyznacza pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie czystości w pomieszczeniach zajęciowych, ciągach komunikacyjnych, dezynfekcję powierzchni dotykowych, krzeseł  i powierzchni płaskich.
 7. Kierownik ŚDK zabezpiecza odpowiednią ilość sprzętu i środków ochrony osobistej do wykonywania prac porządkowych na terenie placówki.
 8. Pracownicy placówek wyposażeni są w podstawowe środki higieny osobistej tj. rękawice jednorazowe, maseczki, płyn do dezynfekcji.
 9. Wyznaczono salę jako pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych –IZOLATORIUM. Według wytycznych GIS przygotowano w sali: fartuchy jednorazowe w ilości 2 szt., maseczki jednorazowe w ilości 2 szt., rękawiczki jednorazowe w ilości 4 szt.

10. Sale, w których będą odbywać się zajęcia, zostały odpowiednio przygotowane, usunięto wszystkie przedmioty, których nie można skutecznie dezynfekować.

11. Na tablicy informacyjnej w ŚDK / Klubach  zostają umieszczone numery telefonów:

a)    Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – 158226318

b)    Pogotowia Ratunkowego – 999, 112,

c)    Infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia korona wirusem: 800 190 590,

d)    Infolinia dla obywatela ws. Kwarantanny i zdrowia –222500115,

e)    Infolinia GIS –800060800.

 

§ 4

 

 1. Pracownicy,współpracownicy przychodzą do placówki w godzinach ustalonych przez Kierownika.
 2. Do pracy przychodzą jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 3. Pracownicy zobowiązani są do samokontroli, pomiaru temperatury przed przyjściem do pracy, a w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID – 19 (duszności, kaszel, gorączka)pozostanie w domu i zawiadomienie o tym fakcie Kierownika ŚDK.
 4. Pracownicy, współpracownicy zobowiązani są do częstej dezynfekcji rąk,  założenia przydzielonych im indywidualnych środków ochronnych (maseczki, rękawiczki), a następnie przejścia do przydzielonego miejsca pracy. Po zakończonej pracy zdjąć jednorazowe środki ochrony osobistej zgodnie z instrukcją, a następnie wyrzucić je do kosza z odpadami zmieszanymi.
 5. Pracownicy przemieszczają się po placówce tylko w niezbędnym zakresie.
 6. Instruktorzy zewnętrzni pracują wg ustalonego harmonogramu zajęć, po uzgodnieniu z kierownikiem ŚDK. Obowiązkowo zapoznają się z Regulaminem Bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie placówki i stosują się do obowiązujących zasad. 
 7. Instruktor zobowiązany jest:

a)    wyjaśnić uczestnikom zajęć zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązujące i powody ich wprowadzenia oraz ustalić zasady zachowania w grupie,

b)    czuwać, żeby w sali nie znajdowały się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,

c)    unikają organizowania większy skupisk w jednym pomieszczeniu,

d)    wietrzyć w czasie przerwy salę, w razie potrzeby także podczas zajęć,

e)    instruktorzy prowadzący zajęcia podczas których mają bezpośredni kontakt
z uczestnikami zajęć(np. zajęcia plastyczne) noszą osłonę nosa i ust oraz regularnie dezynfekują ręce,

f)     nie wymagana jest osłona ust i nosa podczas prowadzenia zajęć ruchowych, wokalnych, muzycznych, zalecane jest utrzymanie dystansu między prowadzącym a  uczestnikami,

g)    czuwać, aby uczestnicy realizowali swoje zajęcia w wydzielonych dla siebie przestrzeniach i utrzymywali dystans społeczny,

h)   mierzyć temperaturę, bieżącego obserwowania zachowań uczestników, pod kątem wystąpienia objawów chorobowych,

i)     niezwłocznie telefonicznego informowania Kierownika o wystąpieniu podejrzenia zakażenia koronawirusem
u uczestnika.

j)      Kierownik o zaistniałej sytuacji zobowiązany jest poinformować Prezesa TSM.

k)    realizacować polecenia wydawane przez Kierownika  związanych z izolacją uczestnika zajęć i wyposażeniem go w środki ochrony osobistej.

 

§ 5

 

 1. Rodzice/opiekunowie prawni, pełnoletni uczestnicy zajęć mają obowiązek zapoznania się z informacją dotyczącą regulaminu bezpieczeństwa w ŚDK / Klubach Osiedlowych i potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpisem.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni, są zobowiązani do przyprowadzenia na zajęcia do ŚDK / Klubów Osiedlowych wyłącznie zdrowych uczestników zajęć,  bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Pełnoletni uczestnicy zajęć są zobowiązani do uczestniczenia w zajęciach tylko i wyłącznie bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, pełnoletni uczestnicy zajęć wyrażają pisemną zgodę na badanie temperatury ciała.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do tego, że dzieci  do ŚDK / Klubów Osiedlowych będą przyprowadzały i odbierały osoby zdrowe.
 6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, rodzic/opiekun prawny, osoba dorosła nie może przyprowadzać uczestnika do ŚDK / Klubów Osiedlowych lub sama uczestniczyć w zajęciach co potwierdza w oświadczeniu.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni, pełnoletni uczestnicy zajęć wchodzą do budynku w maseczkach i dezynfekują ręce przy wejściu.
 8. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczestników zajęć do/z ŚDK / Klubów Osiedlowych są zobowiązani zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m.
 9. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić do budynku wyłącznie do wyznaczonej strefy (przedsionek, hol), z zachowaniem zalecanego odstępu między osobami.

10. Rodzice/opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej  (maseczki) zarówno podczas odprowadzania jak i odbierania uczestników zajęć.

11. W celu zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi uczestnika zajęć, obowiązkiem rodzica jest podanie wykazu osób upoważnionych do jego odbioru oraz numerów telefonów, które mogą zostać użyte w razie konieczności natychmiastowego odbioru uczestnika zajęć z ŚDK / Klubów Osiedlowych z powodu zaobserwowania niektórych z objawów choroby.

12. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek stosować podstawowe zasady higieny i przypominać je swojemu dziecku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

13. Zadaniem rodzica/opiekuna prawnego jest dopilnowanie, aby dziecko nie zabierało ze sobą do/z ŚDK / Klubów Osiedlowych żadnych zbędnych przedmiotów.

14. Uczestnik zajęć ma obowiązek używać maseczki lub przyłbicy w zależności od swojego wyboru.

15. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zapewnienia swojemu dziecku przyłbicy lub maseczek w ilości zapewniającej ich bezpieczne używanie.

16. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do przestrzegania godziny przyprowadzania i odbierania uczestnika zajęć w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zminimalizowania możliwości kontaktów z innymi rodzicami.

17. Rodzice/prawni opiekunowie, uczestnicy pełnoletni zobowiązani są do niezwłocznego informowania instruktora zajęć o przypadkach występowania u nich lub  uczestnika zajęć będącego pod ich opieką, objawów sugerujących zakażenie koronawirusem.

18. Każda osoba wchodząca do placówki ma obowiązek:

a)    zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy drzwiach wejściowych,

b)    zasłonić usta i nos,

c)    zachować dystans społeczny,

d)    każda osoba z zewnątrz zostaje zarejestrowana w zeszycie wejść.

 

 

§ 6

 

 1. Ilość uczestników zajęć, którzy mogą być przyjęci na dane zajęcia uzależniona jest od wielkości sali. W uzasadnionych przypadkach można zwiększyć liczbę osób – nie więcej niż o 2.
 2. Minimalna przestrzeń do zajęć artystycznych dla uczestników zajęć w sali nie może być mniejsza niż 2 m2 na 1 uczestnika i każdego instruktora.
 3. Jedna grupa uczestników będzie przebywać tylko w wyznaczonej sali.
 4. W celu maksymalnego zwiększenia bezpieczeństwa uczestników, w sali zostaną wyznaczone przestrzenie, na których będą pracować uczestnicy (odległość pomiędzy stanowiskami dla uczestników wynosi min. 1,5 m)

 

§ 7

 

 1. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz przy dozownikach z mydłem wywiesza się instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 2. Pracownicy zajmujący się sprzątaniem zobowiązani są do szczególnego utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz bieżącej dezynfekcji toalet.
 3. Wszystkie środki należy przygotowywać zgodnie z ich instrukcją /ulotką.
 4. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta, znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczestnicy zajęć nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 5. Częstotliwość sprzątania poszczególnych pomieszczeń określa harmonogram.
 6. Po zakończeniu pracy należy umyć i zdezynfekować sprzęt sprzątający.
 7. Rękawiczki zdejmuje się zgodnie z instrukcją. Po zdjęciu rękawiczek należy umyć i zdezynfekować ręce.
 8. Śmieci zamyka się w szczelnie zawiązanych workach, niedopuszczalne jest przesypywanie odpadów. Podczas pracy z workami nie należy dotykać jego wnętrza, praca odbywa się tylko w rękawiczkach.
 9. Kierownik dokonuje monitoringu codziennych prac porządkowych.

 

§ 8

 

Procedura postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem  w Środowiskowym Domu Kultury / Klubach Osiedlowych.

 1. Każdy pracownik, który zauważy wystąpienie u siebie lub innego pracownika lub osoby przebywającej w placówce, niepokojące objawy lub symptomy zarażenia koronawirusem , powinien niezwłocznie powiadomić o tym Kierownika, zaś Kierownik Prezesa TSM.
 2. Do niepokojących objawów należą:

a)    duszności i kłopoty z oddychaniem,

b)    gorączka,

c)    kaszel,

d)    bóle mięśni i ogólne zmęczenie,

e)    stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37,2°C a 38°C),

f)     objawy przeziębieniowe,

g)    utrata węchu i smaku.

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem Kierownik :

a)    niezwłocznie odsuwa pracownika od pracy, odizolowuje go od innych pracowników i uczestników zajęć i umieszcza go w pomieszczeniu do tego wyznaczonym - Izolatorium,

b)    nakazuje pracownikowi pobyt w wyznaczonym miejscu do momentu uzyskania stosownych instrukcji postępowania ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,

c)    wyznacza drugą osobę pracującą w danym dniu do sprawowania opieki nad uczestnikami zajęć prowadzonymi przez pracownika umieszczonego w Izolatorium.

d)    wstrzymuje przyjmowanie do placówki kolejnych przychodzących osób (w sytuacji gdy proces przychodzenia uczestników zajęć nie został danego dnia zakończony),

e)    niezwłocznie kontaktuje się z właściwą Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w celu uzyskania instrukcji postępowania i ściśle je stosuje,

f)     w przypadku uzyskania zgody ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej zleca gruntowne sprzątanie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zgodnie z funkcjonującymi w ŚDK / Klubach Osiedlowych procedurami oraz zleca zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.),

g)    analizuje w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zaistniały przypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem, pod kątem konieczności wprowadzenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa i stosuje się do jego poleceń,

h)   opracowuje listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach ŚDK / Klubach Osiedlowych w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca osobom, które miały kontakt z potencjalnie zakażonym do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń uzyskanych ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,

i)     o zdarzeniu Kierownik ŚDK niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący.

 1. W przypadku wystąpienia u osoby przebywającej w placówce niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem Kierownik :

a)    niezwłocznie zleca umieszczenie uczestnika zajęć podejrzanego o zakażenie koronawirusem w pomieszczeniu do tego wyznaczonym -  Izolatorium, a osoba pełnoletnia winna opuścić budynek ŚDK / Klubów Osiedlowych,

b)    wyznacza spośród pracujących w tym dniu pracowników, osobę do sprawowania opieki/dozoru nad dzieckiem, do momentu odbioru uczestnika zajęć przez rodziców/prawnych opiekunów,

c)    wyznacza osobę do sprawowania opieki nad pozostałymi uczestnikami zajęć, przebywającymi w tym dniu w danej grupie,

d)    wstrzymuje przyjmowanie do ŚDK / Klubów Osiedlowych kolejnych przychodzących osób (w sytuacji gdy proces przychodzenia osób nie został danego dnia zakończony),

e)    informuje o stwierdzeniu objawów i umieszczeniu dziecka w izolatorium rodziców/prawnych opiekunów i nakazuje im niezwłoczne przybycie pod wejście główne ŚDK / Klubów Osiedlowych ,

f)     w przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka i braku możliwości wydania dziecka rodzicom/prawnym opiekunom, Kierownik wzywa karetkę pogotowia oraz o zdarzeniu informuje Stację Sanitarno-Epidemiologiczną,

g)    w przypadku uzyskania zgody ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej zleca gruntowne sprzątanie obszaru, w którym poruszał się i przebywał uczestnik zajęć, zgodnie z funkcjonującymi w ŚDK / Klubach Osiedlowych procedurami oraz zleca zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.),

h)   analizuje w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zaistniały przypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem w placówce pod kątem konieczności wprowadzenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa i stosuje się do jego poleceń,

i)     opracowuje listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach ŚDK / Klubach Osiedlowych w których przebywał uczestnik podejrzany o zakażenie i zaleca osobom, które miały kontakt z potencjalnie zakażonym do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń uzyskanych ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

j)      osoba, u której podczas pobytu w ŚDK / Klubach Osiedlowych pojawiły się objawy zakażenia koronawirusem nie może uczestniczyć w zajęciach do momentu ich ustąpienia,

k)    Kierownik ŚDK zobowiązany jest do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, a także obowiązujących przepisów prawa dotyczących postępowania na wypadek zarażenia koronawirusem i bieżącego wdrażania nowych uregulowań dotyczących bieżącej pracy placówki

 

 

 

 

 


ŚDK - Zajęcia artystyczne w 2020/21 roku dodany 2020-09-09 14:16 przez adminM

 

 

plakat_2020_0_1

List do dzieci i młodzieży z Klubu Osiedlowego Nowa Dęba dodany 2020-03-29 12:21 przez adminM

 

wielkanocjpg
List do dzieci i młodzieży z Klubu Osiedlowego Nowa Dęba                                                      N. Dęba 27.03.2020
Kochani Klubowicze!
Jak wiecie klubik jest zamknięty tak jak i Wasze przedszkola, szkoły czy place zabaw. Wszędzie cicho. Nie słychać Waszych rozmów, śmiechów i pytań "Pani Olu co robimy dzisiaj?". Jesteście w swoich domach i mam nadzieję, że spędzacie ten czas wymyślając sobie różne fajne zabawy. Uczycie się i odrabiacie zadania szkolne. Mam dla Was wszystkich propozycję zajęć plastycznych, które zrealizujecie w domu a związane są one tematycznie ze Świętami Wielkanocnymi. Wiem, że poradzicie sobie świetnie. Ponieważ nie spotkamy się w klubie na warsztatach wielkanocnych aby wykonać świąteczne dekoracje, stoiki czy pisanki ważne zadania dla Was.
Wykonajcie w swoich oknach dekoracje płaskie, z papieru: duże, ozdobione pisanki, baranki, kwiaty( stokrotki, tulipany, żonkile) i napis ALLELUJA!.  Pamiętajcie o poprawnej pisowni. Za zgodą Waszych rodziców przyklejcie je od środka  w wybranym  oknie  Waszych mieszkań taśmą klejącą, przezroczystą. UWAGA - nie ozdabiajcie elementów dekoracji pastelami olejnymi bo one pod wpływem słońca będą się lekko topić i pobrudzą okna. Używajcie do malowania farb akwarelowych, mazaków lub wykorzystujcie techniki wycinanki, wydzieranki z kolorowych papierów czy kolorowych gazet. W tym trudnym dla Nas wszystkich  czasie nie zapominajmy o naszych starszych, chorych i samotnych sąsiadach. Możemy Im dać radość w związku z nadchodzącymi świętami, które w tym roku będą dla wszystkich inne ale będą. Wykonajcie najpiękniejsze na świecie kartki świąteczne z życzeniami i w swojej klatce schodowej z zachowaniem środków bezpieczeństwa zawieście na poręczy ( należy zrobić w kartce dziurkę, zamocować kolorową wstążeczkę i przywiązać). Jeżeli wiecie, w którym mieszkaniu w Waszej klatce są osoby chore, starsze czy samotne za zgodą Waszych rodziców można wykonaną kartę położyć obok ich  drzwi. Możecie podpisać zrobione karteczki na zasadzie " od Zuzi, lat 9, od Julci, lat 9, od Adasia lat 7, bez nazwisk". Można  wybrać sobie jeden temat zajęć lub zrealizować w miarę wolnego czasu i artystycznego natchnienia dwa tematy. Znając Wasz zapał i zaangażowanie wiem, że będą wśród Was tacy, którzy wykonają oba zadania.
"KTO JAK  NIE MY".
Jak już będziecie gotowi to zróbcie zdjęcia swoich dekoracji i kartek świątecznych. Można je przysyłać na następujący adres  sdk.tsm@interia.pl zamieścimy je na stronie Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu.
Ja też wykonam w klubowym oknie świąteczną dekorację i już teraz dedykuję ją wszystkim klubowiczom i Waszym Rodzinom, życząc zdrowych i pełnych nadziei Świąt Wielkanocnych.
Pozdrawiam Was serdecznie. Nie marnujcie danego Wam czasu bo jak pokazują obecne wydarzenia najważniejsze jest zdrowie, bycie razem i wzajemne wsparcie.
                                                               Ściskam Was internetowo Pani Ola.

Kabaret Łowcy.B na Dzień Kobiet w Środowiskowym Domu Kultury dodany 2020-02-20 12:49 przez adminM

 

Serdecznie Zapraszamy na Kabaret Łowcy.B

8 marca 2020 godz. 16:00

Sala Widowsikowa Środowiskowego Domu Kultury w Tarnobrzegu

ul. Wyspiańskiego 3

 

plakat_b2_pion_lowcy_b_1

 

 


Bilety w cenie 40 zł do nabycia:


Środowiskowy Dom Kultury w Tarnobrzegu ul. Wyspiańskiego 3
tel. 15 8225778 wew. 53

 

www.kupbilecik.pl lub www.biletyna.pl

Bal Karnawałowy w ŚDK dodany 2020-01-31 11:19 przez adminM

 

Zakończenie Ferii 2020 podczas Balu Karnawałowego w Środowiskowym Domu KulturyFerie 2020 w Klubie Osiedlowym Nowa Dęba dodany 2020-01-31 11:12 przez adminM

 

W czasie ferii w Klubie Osiedlowym Nowa Dęba odbyły się:

 

- wspólne koledowanie przy "Anielskiej szopce" i przy akopaniamecie Grzegorza Kopcia - instruktora z ŚDK Tarnobrzeg

 

- zajęcia kulinarne

 

- warsztaty przyrodnicze "Sowa mądra głowa", wprowadzenie do zajęć zrealizował pan A. Hołodniak z Nadleśnictwa Nawa Dęba "Zwierzęta naszych lasów" - warstwowa budowa lasu. Zespoły uczestników wykonały przyrodnicze gry planszowe.

 

- Mała Akademia Komiksu w Muzeum Opowieści w Rozalinie

 

- warzsztaty wykonywania masek karnawałowych "Niech żyje bal".

 

Dziekujemy serdecznie Pani Krysi i Ani za przekazane słodkości dla klubowiczów :)
galeria_przycisk

Z "darami" w Kaplicy Szpitala Powiatowego w N. Dębie dodany 2020-01-31 11:01 przez adminM

Z "darami" w Kaplicy Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie

 

19 grudnia 2019 dzieci i młodzież z Klubu Osiedlowego przekazała do szpitalnej kaplicy "gwiazdę betlejemską" i stroik bożonarodzeniowy. Stroik wykonały Panie z grupy rzemiosła artystycznego. Dziekujemy Pani Jadwidze - wolontariuszce za słodkości przekazane klubowiczom.

 

 

 

p1020505_jpg

 

 

galeria_przycisk

 

Ferie 2020 - Warsztaty Plastyczne dodany 2020-01-30 12:56 przez adminM

 

WARSZTATY PLASTYCZNE – MASKI KARNAWAŁOWE

PRACOWNIA PLASTYCZNA ŚDK

 

W ramach ferii zimowych zaprosiliśmy dzieci do udziału w warsztatach plastycznych, których tematem przewodnim były maski karnawałowe. Uczestnicy poznali tradycje związane z karnawałem. Dzieci zainspirowane maskami w różnych stylach, tworzyły i dekorowały maski w formie płaskiej i przestrzennej. Na pierwszych zajęciach wykorzystując masę papierową, modelowały formę trójwymiarową. Na kolejnych formowały: nosy, usta, brwi, uszy i inne elementy według projektu. Kolejne działania twórcze, to wielkie malowanie, ozdabianie, dekorowanie i czerpanie oczywiście ogromnej radości z efektu dzieła. Zaciekawienie i zaangażowanie małych i większych artystów w działaniu twórczym było bardzo duże, a ich pomysłowość, oryginalność i wyobraźnia nie ma granic. Jak na karnawał przystało większość prac jest bogato zdobiona. Wszystkie dzieła artystów będzie można oglądać w naszej Galerii „Na Piętrze”. Zapraszamy!


20200116_125521


galeria_przycisk

Ferie 2020 Środowiskowy Dom Kultury dodany 2020-01-08 14:44 przez adminM

 

0001 3

Strony:  <  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10  >